Sarvasya

Sarvasya

  • Sarvasya buddhi rupena lyrics
  • sarvasya buddhi-rupena janasya hrdi samsthite (adi shankaracharya mahatmayam chapter 11) (swiss sahaja yogis ‘music joy 1’) sar.

    sarvasyasarvasya